Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο

Posted By on 16 Ιανουαρίου 2019

Δήλωση δικαιωμάτων από χρησικτησία
Τα δικαιώματα από χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) δηλώνονται κανονικά στο Κτηματολόγιο. Για τη θεμελίωσή τους απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου ή συνδυασμού εγγράφων χρησικτησίας, από τα οποία να προκύπτει δεκαετής (τακτική χρησικτησία) ή εικοσαετής (έκτακτη χρησικτησία) νομή και κατοχή του ακινήτου. Προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος από χρησικτησία με τον ανωτέρω τρόπο είναι αυτό να εντοπίζεται εκτός δημόσιας ή δημοτικής έκτασης. Διαφορετικά ο ιδιώτης οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά εικοσαετούς νομής και κατοχής με την προυπόθεση συμπλήρωσης της μέχρι την 02/12/1968 στην περίπτωσης καταπάτησης δημοτικής έκτασης και αποδεικτικών έκτακτης χρησικτησίας με συμπλήρωση τριακονταετούς νομής και κατοχής πριν 11/09/1915 στην περίπτωση καταπάτησης δημόσιας έκτασης.
Για κάθε δηλούμενο δικαίωμα δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας, απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον ενός εγγράφου χρησικτησίας εικοσαετούς, κατ’ ελάχιστον, παλαιότητας και ενός ακόμη εγγράφου χρησικτησίας οποιασδήποτε παλαιότητας. Παρακάτω εμφανίζονται όλα τα είδη εγγράφων έκτακτης χρησικτησίας, τα οποία γίνονται δεκτά για τη θεμελίωση αντίστοιχου δικαιώματος.
 Υποθήκη και εν γένει βάρος στο ακίνητο, για το οποίο δηλώνεται ως λόγος κτήσης χρησικτησία
 Συμβόλαιο όμορου ιδιοκτήτη που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
 Πράξη αναγνώρισης ορίων
 Μισθωτήριο βέβαιης χρονολογίας, το οποίο εμφανίζει ως εκμισθωτή το δηλούντα
 Δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής, ιδίως φορολογικής (π.χ. δήλωση ακινήτου στο έντυπο Ε9)
 Έγγραφο χορήγησης επιδότησης στο δηλούντα, από το οποίο προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου
 Απόδειξη καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν το δηλούντα ως δικαιούχο του ακινήτου
 Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ ή εταιρείας ύδρευσης στο όνομα του δηλούντα
 Απόδειξη καταβολής αμοιβής σε εργολάβο, αδιαμφισβήτητης ημερομηνίας, για εργασίες που αφορούν το ακίνητο
 Παλιά αγγελία του δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου
 Παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε με εντολή του δηλούντα και το οποίο τον αναφέρει ως δικαιούχο
 Βεβαίωση προέδρου κοινότητας / δημάρχου για τα δικαιώματα του δηλούντα ή των προκατόχων του επί του ακινήτου ή την άσκηση νομής επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εικοσαετίας
 Ένορκη βεβαίωση για τα δικαιώματα του δηλούντα ή των προκατόχων του επί του ακινήτου ή την άσκηση νομής επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εικοσαετίας
 Οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντα
 Επιβολή προστίμου στο δηλούντα λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
 Ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
 Έκθεση επιτροπής, στην οποία αντιμετωπίζεται ο δηλών ως κύριος του ακινήτου

Δήλωση δικαιωμάτων από κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής
Τα δικαιώματα από κληρονομιά χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής δηλώνονται και θεμελιώνονται στο Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι προσκομίζουν το σωστό συνδυασμό εγγράφων κληρονομιάς ανά περίπτωση (ύπαρξη ή μη διαθήκης, πλήθος θανόντων, ημερομηνίες ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κ.ά.). Σε περίπτωση απουσίας εγγράφου κληρονομιάς, το οποίο είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση του δικαιώματος, το τελευταίο απορρίπτεται. Για το λόγο αυτό οι δικαιούχοι καλούνται να μεριμνούν πριν την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τους για την πληρότητα των εγγράφων κληρονομιάς που προσκομίζουν.
Έλεγχος πληρότητας εγγράφων κληρονομιάς χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής ή κληρονομητήριο Τα δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής, απουσία συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής ή κληρονομητηρίου, θεμελιώνονται δυνάμει συνδυασμού εγγράφων ανά περίπτωση. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις αποδεκτών συνδυασμών εγγράφων ανάλογα με την ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης:
 αποδεκτός συνδυασμός εγγράφων κληρονομιάς παρουσία διαθήκης: οσιευμένης διαθήκης ή απόφαση κήρυξης αυτής ως κύριας (ιδιόγραφη διαθήκη),
 αποδεκτός συνδυασμός εγγράφων κληρονομιάς απουσία διαθήκης: ληξιαρχική πράξη θανάτου,
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικόγέννησης (ανήλικος δικαιούχος χωρίς αστυνομική ταυτότητα),φωτοαντίγραφα αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας γονέων – κηδεμόνων για ανήλικο δικαιούχο ή διαβατήριο στην περίπτωση φυσικού προσώπου και ΦΕΚ σύστασης στην περίπτωση νομικού προσώπου, (απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών /σκαρίφημα / άλλο στοιχείο εντοπισμού), φωτοαντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής / μεταγραφής ή έγγραφα απόδειξης νομής και κατοχής (περίπτωση χρησικτησίας ή κληρονομιάς χωρίς συνταχθέν συμβολαιογραφικό έγγραφοαποδοχής ή κληρονομητήριο),

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.